רקע
שמואל הנגיד
שמואל הנגיד
(993‏-1056)
מראשוני הראשונים, ומחשובי המשוררים העבריים בספרד של ימי הביניים. נתמנה לשר האוצר ולשר הצבא בספרד המוסלמית.


t שירה

 

בן משלי

(לפי סדר א"ב)

א. אבוי לאיש

ב. אבי הבן

ג. אדון עולם

ד. אדם אשר

ה. אדמה ליצורים

ו. אדם יפה

ז. אהב גר

ח. אהבה אשר

ט. אהבת בני

י. אהבת הכסיל

יא. אהבת חסידים

יב. אויל יקצף

יג. אחז אחת

יד. אחי בדבר

טו. אחי בכל

טז. אחי מדע

יז. אחי משרה

יח. אחי עשר

יט. אחי קנאה

כ. אחר אשר

כא. אחר דבריך

כב. איך יעמד

כג. איך לא

כד. איל אין לך

כה. אין באוילים

כו. אין בגנזים

כז. אין חטא

כח. אין טוב באיש

כט. אין טוב ביועד

ל. אין כל

לא. אין לך בנחים

לב. אין לך תקומה

לג. אינק מרורה

לד. איש הרע

לה. איש טוב

לו. אישים יחלו

לז. אישים למפעלים

לח. איש לו

לט. איש מהרג

מ. איש מצאה

מא. אכל ירק

מב. אכל עם

מג. אלה דברים

מד. אל נא

מה. אל פעלך

מו. אל תאלם

מז. אל תאמינו

מח. אל תאמן

מט. אל תעלה

נ. אל תתמה

נא. אלהים עמך

נב. אלי מתי

נג. אם אהבך

נד. אם אין בך

נה. אם אין לחכם

נו. אם איש

נז. אם את הקילות

נח. אם את תהוביש

נט. אם את תהלל

ס. אם את תשרת את אשר

סא. אם את תשרת את גביר

סב. אם בא

סג. אם החרשת

סד. אם ימנעו

סה. אם יעשה

סו. אם יעשיר

סז. אם ישפיע

סח. אם לא יהי

סט. אם נדברו

ע. אם מעוה

עא. אמר לא

עב. אמר מה טוב

עג. אם רעך

עד. אמרתם כי

עה. אם תאהב

עו. אם תאותך

עז. אמת אין

עח. אם תנאף

עט. אם תבונות

פ. אם תחזה

פא. אם תחשב

פב. אם תעזב

פג. אם תעשה

פד. אמת אין

פה. אמת קשה

פו. אמת תעשיר

פז. אנוש בא

פח. אנוש יעשיר

פט. אנוש לא

צ. אנוש תם

צא. אנשים הנדיבים

צב. אנשים יעלו

צג. אנשים יענו

צד. אנשים יש

צה. אנשים לתגמולים

צו. ארבע שנא

צז. ארך שני

צח. אשיש בדבר

צט. אשל אשר

ק. אשמח ביום

קא. אשר אין

קב. אשר הסעד

קג. אשר העניקך

קד. אשר חכמה

קה. אשר חלף

קו. אשר חפץ

קז. אשר יאכל

קח. אשר יאמר

קט. אשר יאריך

קי. אשר יבזה

קיא. אשר יבחן

קיב. אשר יגע וקנה הון

קיג. אשר יגע וקנה לו

קיד. אשר יהיה

קטו. אשר יחטא

קטז. אשר יחלוף

קיז. אשר יחריש

קיח. אשר יחשב

קיט. אשר יסלח

קכ. אשר יעלץ

קכא. אשר יפה

קכב. אשר יעש

קכג. אשר יקח

קכד. אשר יקר

קכה. אשר ירצה

קכו. אשר ישב

קכז. אשר ישים

קכח. אשר ישקד

קכט. אשר כחש

קל. אשר כתב

קלא. אשר לא יחזיק

קלב. אשר לבו

קלג. אשר נתן

קלד. אשר צריך

קלה. אשר רוצה

קלו. אשר רעה

קלז. אתה הקילות

קלח. אתור מצא

קלט. באור לבך

קמ. באמרך לחברך

קמא. בבא ישע

קמב. בבית מישור

קמג. בבית מלך

קמד. בבן חכם

קמה. בבן משלי

קמו. בדבר רך

קמז. בדעת מכסה

קמח. בהוכיח לך

קמט. בהועץ עלי

קנ. בהון ירביון

קנא. בהוקר פעמים

קנב. בהיות אלהים

קנג. בהסתכל בשהיה

קנד. בהפילך מאור

קנה. בהצר לך

קנו. בהקריבך רחוקי

קנז. בהשגיחך לדעה

קנח. בהשגיחך פני

קנט. בהתאמץ אנוש

קס. בהתכבד והתעלם

קסא. בהתכן לך

קסב. בוזה לנפש

קסג. בחזק יד

קסד. בחכמה את

קסה. בחכמה תעלה

קסו. בחסותך בצל

קסז. בחפשך בעד

קסח. בחר את

קסט. בחר לך לחסדיך

קע. בחר לך לסודך

קעא. בחר לך מבני

קעב. בחר משכיל

קעג. בטח ישכן

קעד. בטרם תענה

קעה. ביד האל

קעו. בידך לעקור

קעז. ביד מושל

קעח. ביום הצר

קעט. ביום רעה

קפ. בימי רעבון

קפא. ביפות לדבר

קפב. ביקר וטוב לך

קפג. בכבדך אנוש

קפד. בכזב אל

קפה. בכל הועץ

קפו. בכל יום

קפז. בכל עת

קפח. בלב נבל

קפט. בלב צדיק

קצ. בלב תהי

קצא. בליעל ושח

קצב. בלץ סמן

קצג. במהלך למוכיחים

קצד. במורש לבבך

קצה. במחשכים יהי

קצו. במיתת נבוני

קצז. במלאה אנוש

קצח. במתן יד

קצט. בני אדם בנבלת

ר. בני אדם עלי

רא. בני איש בראשיתם

רב. בני איש נכונים

רג. בני אל תהי

רד. בני אל תחקור

רה. בני אל תט

רו. בני אם סגרו

רז. בני אם תאהב

רח. בני אם תעזב

רט. בני אם תרחם

רי. בני ישב

ריא. בני לא תעמד

ריב. בני עשר

ריג. בני שור

ריד. בנך יסר

רטו. בנסיון הדברים

רטז. בנפל אויבך

ריז. בסם יראה

ריח. בספרי אחרונים

ריט. בעולם אחזה

רכ. בעיני לבך

רכא. בעצלות איש

רכב. בעת בא

רכג. בעתות עצבך

רכד. בעת יאמר

רכה. בעת יחול

רכו. בעת יטה

רכז. בעת יעל

רכח. בעת יענו

רכט. בעת יקצף

רל. בעת יקרא

רלא. בעת ירבו גברים

רלב. בעת ירבו חלוקות

רלג. בעת יריב

רלד. בעת כבדך

רלה. בעת רעך

רלו. בעת תדל

רלז. בעת תוכל

רלח. בעת תזרח

רלט. בעת תחסה

רמ. בעת תלך

רמא. בעת תעשה הון

רמב. בעת תעש שאלת

רמג. בעת תעש שררה

רמד. בעת תראה

רמה. בעת תרצה לדעת

רמו. בעת תרצה להביט

רמז. בעת תרצה להתחכם

רמח. בעת תשאל בכל

רמט. בעת תשאל לאיש

רנ. בעת תתרע

רנא. בפי משכיל

רנב. בצר לך

רנג. בצרתך היה

רנד. בקנין הון

רנה. בקש חכם

רנו. בראשית מלוכה

רנז. ברבות דברים

רנח. ברב עם

רנט. ברח מן

רס. ברמז יעשה

רסא. ברר חילך

רסב. בשבת החכמים

רסג. בשבתך את

רסד. בשלש תעמד

רסה. בשנות באולת

רסו. בשני ועדי

רסז. בשערך פליאה

רסח. בשפתותיו דבש

רסט. בשקלך איש

רע. בששה לא

רעא. בתבל איש

רעב. בתוך לבך

רעג. בתורה יש

רעד. גאון עשיר

רעה. גאל תם

רעו. גבה לב ואין

רעז. גבה לב יחלק

רעח. גבוהה על

רעט. גבורה יש בארץ

רפ. גבורה יש בתהלוכות

רפא. גבורות שכלך

רפב. גבור תשכח

רפג. גביר הסיר

רפד. גביר יוסיף

רפה. גביר יעל

רפו. גביר ישיר

רפז. גביר מלין

רפח. גבך למדוש

רפט. גבר אשר הטיב

רצ. גבר אשר חלק

רצא. גבר אשר חרף

רצב. גברים בחמשה

רצג. גברים כאוכל

רצד. גדודי צר

רצה. גדולים יתנו

רצו. גדולים מעשי

רצז. גדל על כל

רצח. גדע קרן

רצט. גדר לבך

ש. גומל חסדים

שא. גורה מאל

שב. גור מלכך

שג. גורל להשבית

שד. גזרה היא

שה. גלה נכבד

שו. גלויי הדברים

שז. גמולה למוציא

שח. גמולה לצר

שט. גמלה חברך

שי. גמל טובה

שיא. גנזך חמדת

שיב. געל במרי

שיג. גער רוחך

שיד. גערו חכמי

שטו. גשה תשמע

שטז. גשו אחים

שיז. גשמים את

שיח. דאגה על

שיט. דאג מפשעך

שכ. דב יעמוד

שכא. דבקה בחברים

שכב. דבקי לב

שכג. דבר אדם

שכד. דבר אשר

שכה. דבר בעתו

שכו. דבר בפה

שכז. דברי אישים

שכח. דברים יש בלב

שכט. דברים יש כמים

של. דברי משכיל

שלא. דבר כפי

שלב. דבר לאדם

שלג. דבר לך

שלד. דבר סתר בלי

שלה. דבר סתר לרעך

שלו. דודך ובן דודך

שלז. דודך צפון

שלח. דומה אשר

שלט. דורה בעיר

שמ. דוש במתי

שמא. דותה בך

שמב. דחתה קרוביה

שמג. דין בדרך

שמד. דלה מאיש

שמה. דלות באיש

שמו. דלתי פריצות

שמז. דלתי שפתך

שמח. דם אל

שמט. דמו לאבני

שנ. דמות תמצא

שנא. דעה בלא

שנב. דעה כי אחרית

שנג. דעה כי אין בשלטונים

שנד. דעה כי אין גדל

שנה. דעה כי רגלך

שנו. דעה צורך

שנז. דפי ומום

שנח. דרך נכוחה

שנט. דר נחמד

שס. הארך במחשבתך

שסא. הבט מפעל

שסב. הביאך זמן

שסג. הבשכל ימלא

שסד. הגה במום

שסה. הגה תמיד בטובת

שסו. הגה תמיד בספרי

שסז. הודה בעת

שסח. הוחל ותמצא

שסט. הוחל לצורך

שע. הוכח אויל

שעא. הוכיחך ברע

שעב. הולך אמת

שעג. הוסף בכל

שעד. הזכר לנדיב

שעה. החזק בחרב

שעו. היגנב דעתך

שעז. היה אהב

שעח. היה אים

שעט. היה נועץ

שפ. היה נמוך

שפא. היה רע

שפב. היה קל

שפג. היה קרוב

שפד. היה שמר אמונתך

שפה. היה שמר ברית

שפו. היה שש

שפז. היודו לך

שפח. היום פשוט

שפט. היטיב לך

שצ. הייטב לך

שצא. היישירו מלכים

שצב. הישוה איש

שצג. היש יתרון

שצד. היש לך אב

שצה. היש לך לבב

שצו. היש פתי

שצז. היש צרה

שצח. הישר בעת

שצט. היש שמחה

ת. הישתוה אויל

תא. היש תקוה

תב. הך אשתך

תג. הכה בפתחי

תד. הכחשת את

תה. הלא תחשב

תו. הלב לפנים

תז. המעט זמן

תח. הנה בידך

תט. הנמצא בלב

תי. הן צוררי

תיא. העברת אמת

תיב. העל בחשכך

תיג. העל לבבך

תיד. העם בלי

תטו. הפך במלך

תטז. הפר עצת

תיז. הצאן ברועים

תיח. הקלה אצלך

תיט. הקצף למרעך

תכ. הקשה במוסר

תכא. הרבה דרכים

תכב. הרב צדקות

תכג. הרעיון לבך

תכד. הרעתה ללבך

תכה. הרצה בני

תכו. הרצה גביר

תכז. הרק מעט

תכח. הרשע אני

תכט. הרשעים צדקות

תל. השב גמול

תלא. התבהל להנפש

תלב. התבוש מאנוש

תלג. התירא מגאון

תלד. התכעיס איש

תלה. התכעיס מלכך

תלו. התלעג משפל

תלז. התרגז כי

תלח. התרע כי

תלט. התשאל מן ילוד אשה ישיבך

תמ. התשאל מן ילוד אשה כמותך

תמא. התשב לך

תמב. התשעה אלי

תמג. התתוכח באמרי

תמד. התתחנן לאיש

תמה. התתמה מאנוש

תמו. התתעלם ולא

תמז. ואומר אמור מי

תמח. ואומר בידי

תמט. ואומר במה

תנ. ואומר היש דבר

תנא. ואומר היש מום

תנב. ואומר היש מי

תנג. ואומר היש נולד

תנד. ואומר היש סמן

תנה. ואומר ומה לך טוב

תנו. ואומר ומה לך קל

תנז. ואומר לי היש חיים

תנח. ואומר לי היש מות

תנט. ואומר לי התועיל

תס. ואומר לך מי

תסא. ואומר לעופות

תסב. ואומר לפתאם

תסג. ואומר מה בלא

תסד. ואומר מה יחזק

תסה. ואומר מה שחרים

תסו. ואומר מה שני

תסז. ואומר מה שנים

תסח. ואומר מה תבואה

תסט. ואומר מה תרועה

תע. ואומר מי אשר יאיר

תעא. ואומר מי אשר לו

תעב. ואומר מי בחרף

תעג. ואלה מעלות

תעד. ואמרו דברה

תעה. ואמרו לי היש

תעו. ואמרו מה אשר

תעז. ואמרו מי באין

תעח. וזה לכם

תעט. וכמה יש

תפ. ומה נפת

תפא. ושאל בעד בן

תפב. …ועץ רטוב…מבוא

תפג. ושאל בעד פארה

תפד. ושאל בעד צח

תפה. ושאלך בעד

תפו. ושאל מי אשר שמחה

תפז. ושאל למי אקרב

תפח. זאב יטרף

תפט. זבוב יפול

תצ. זבח זבח

תצא. זד המגולה

תצב. זדון איש

תצג. זדוני לב

זדים אשר מנעו

תצד. זדנך יעלה

תצה. זהב וכסף

תצו. זהב חרוץ

תצז. זהר לרקיע

זולת רכב

תצח. זית לאכלו

תצט. זכה אשר נצל

תק. זכור את

תקא. זכור באשר

תקב. זכור טובה

תקג. זכור עת תעלה

זכור עת שאול

תקד. זכרה אשר

תקה. זכרים יאוה

תקו. זמור גפן

תקז. זמורה היבשה

תקח. זמם אדם

תקט. זמן אם שח

תקי. זמן בוגד

תקיא. זמן יבין

תקיב. זמן יש

תקיג. זמר יגוני

זמרת גביר

תקיד. זנבות לאנשים

תקטו. זנות אחרי

תקטז. זנח מלת

תקיז. זעק אויל

תקיח. זקוף את

תקיט. זקן אדם

תקכ. זקן יהדר

תקכא. זרה את

תקכב. זרה הונך

תקכג. זרוע לך

תקכד. זרוע רע

תקכה. זרע את

תקכו. זרע בלי

תקכז. זרק על

תקכח. זרק פיח

תקכט. זרת בשדה

תקל. חבר המנוחות

תקלא. חברי האכיל

תקלב. חברים החפצים

תקלג. חברים לעזר

תקלד. חברי שעזבתים

תקלה. חברך אשר

תקלו. חבר כבד רוח

תקלז. חבר נפשך

תקלח. חברת אחי

תקלט. חברת חכמים

תקמ. חברת מלא שכל

תקמא. חדה ושמח

תקמב. חדל מאף

תקמג. חדל מאשר

תקמד. חדל מ"לו"

תקמה. חדל נא

תקמו. חומה בצורה

תקמז. חוס על

תקמח. חטאים בחזת

תקמט. חטא לך

תקנ. חכם אשר יביט

תקנא. חכם אשר יוביש

תקנב. חכם אשר ישב

תקנג. חכם בדעתו

תקנד. חכמה כעין

תקנה. חכם ומשתמר

תקנו. חכם חשוב

תקנז. חכמים בחנו

תקנח. חכם לב אהוב

תקנט. חכם לבב אהב

תקס. חכם לבב אשר יבטח

תקסא. חכם לבב אשר יוחיר

תקסב. חכם לבב אשר יעזוב

תקסג. חכם לבב במתת

תקסד. חכם לבב והוא

תקסה. חכם לב יעזב

תקסו. חכם לב מלא

תקסז. חכם לבב עלי

תקסח. חכם לריק

תקסט. חלה פני

תקע. חלוש מכה

תקעא. חלק הונך

תקעב. חמשה מעט

תקעג. חסד יחסר

תקעד. חסדיך וטובתך

תקעה. חסדיך ליום

תקעו. חסידים כהררים

תקעז. חסם פיך

תקעח. חסם פי עמך

תקעט. חס על רחוקים

תקפ. חסר אשר

תקפא. חסר לבב

תקפב. חפץ לדעה

תקפג. חפש ודבר

תקפד. חצי נדיב

תקפה. חקרתיך וסרתי

תקפו. חקר תמצא

תקפז. חרוצי כספים

תקפח. חרש היה

תקפט. חשב אשר

תקצ. חשב הוה

תקצא. חשב משנאי

תקצב. חשב ראש

תקצג. חשב רע

תקצד. חשוך חברה

תקצה. חתך על תם

תקצו. חתר לשיב

תקצז. טבעה בעז

תקצח. טהור לבב אשר

תקצט. טהור לבב היה

תר. טובה אשר

תרא. טוב היין

תרב. טוב לי אחי

תרג. טוב לי מעט

תרד. טוב לך

תרה. טורד ולא

תרו. טירת נבלים

תרז. טל שחרית

תרח. טמא לב

תרט. טעה מכבה

תרי. טעמים יש

תריא. טעת אילן

תריב. טפש לבו

תריג. טרח ושקד

תריד. טרחי למען

תרטו. טרם ירה

תרטז. טרם קחתך

תריז. טרם תהי

תריח. טרף באף

תריט. טרף ביתה

תרכ. יברך אל

תרכא. יברך המרפא

תרכב. יגע ולמד

תרכג. יגעל במתת

תרכד. ידידות אשר

תרכה. ידידים קנה

תרכו. ידידי סמכוני

תרכז. ידידך אשר

תרכח. ידידך ידבר

תרכט. ידידך יחזה

תרל. ידי זרים

תרלא. ידי חרוץ

תרלב. ידל ויאבד

תרלג. ידמה חכם

תרלד. יהיו בגדיך

תרלה. יהי יועץ

תרלו. יהי כל איש

תרלז. יהי לבך בך

תרלח. יהי לבך שאול

תרלט. יהללך אהוב

תרמ. יום תחזה שונא

תרמא. יחידתי בעת

תרמב. יחיש באף

תרמג. יחל בשאון

תרמד. ייקר סחר

תרמה. יישר לבבי

תרמו. יכבד עלי

תרמז. יכחש בן

תרמח. ילכו אלי

תרמט. ימותיך בהמשך

תרנ. ימי נד

תרנא. ינסה לבב

תרנב. יסיתך רע

תרנג. יעלים עיניו

תרנד. יעמוד מלך

תרנה. יעצך לבך

תרנו. יעצני אחי

תרנז. יפת תאר

תרנח. יצאו לך

תרנט. יצפן בכל

תרס. יקבץ איש

תרסא. יקר תן

תרסב. ירא את

תרסג. ירא האל

תרסד. ירא משגה

תרסה. ירא צורך

תרסו. יש אח

תרסז. יש איש

תרסח. יש בין

תרסט. ישיבת המדינה

תרע. יש לך באויבך

תרעא. יש לך שני

תרעב. ישר דרך

תרעג. ישרים יזכרו

תרעד. כאור אשר

תרעה. כאל עליון

תרעו. כאש תוקד

תרעז. כבדה וכבוד

תרעח. כבד מאד

תרעט. כבד קרוביך

תרפ. כבוד לאיש

תרפא. כבוד מלך

תרפב. כבוד שכן

תרפג. כבן עיט

תרפד. כבר צדקו

תרפה. כדלת אשר

תרפו. כהגות אחי

תרפז. כזמן יש

תרפח. כחפץ לבבך

תרפט. כי יתן

תרצ. ככפיר אשר

תרצא. כל אב אשר

תרצב. כל איש אשר יעש

תרצג. כל איש אשר שכל

תרצד. כלאך בהונים

תרצה. כל טוב

תרצו. כלכל במשפט

תרצז. כמו אחת

תרצח. כמו גוף

תרצט. כמו לשון

תש. כמן עון

תשא. כמסחר טוב

תשב. כנען טוב

תשג. כסיל השחקים

תשד. כסיל יבחר

תשה. כסיל יטעה

תשו. כסיל נעצב

תשז. כפור על

תשח. כפי אהבת

תשט. כפי צרך

תשי. כראש נשא

תשיא. כרכב הארי

תשיב. כשטף בליל

תשיג. כשל חכם

תשיד. כתב ידך

תשטו. לא אשר

תשטז. לא ארדפה

תשיז. לא בחפש

תשיח. לא יעבידך

תשיט. לאיש טוב

תשכ. לא כל אשר

תשכא. לא כל יהי

תשכב. לאשה בעלה

תשכג. לאשה נעשו

תשכד. לא תמצא

תשכה. לא תעמוד

תשכו. לא תענה

תשכז. לבב אשר

תשכח. לבב זריז

תשכט. לבב חבר

תשל. לבבך נאלח

תשלא. לבב מלשין

תשלב. לבב טוב

תשלג. לב האדם

תשלד. לבך שאל

תשלה. לגבור נבראו

תשלו. להיות לך

תשלז. להלך על

תשלח. לו אמצאה

תשלט. לוקט אנוש

תשמ. לחם בחץ

תשמא. לחמך אכל

תשמב. לחרד ממבוא

תשמג. לי אוהבים

תשמד. ליפות מלאכתך

תשמה. לכה אל

תשמו. לך לבה

תשמז. לכל דבר

תשמח. לכל מכה

תשמט. לכל משאל

תשנ. לכל נגע

תשנא. לכל נטע

תשנב. לכל נכבד

תשנג. לך נפש

תשנד. לך תקוה באח

תשנה. לך תקוה להשלים

תשנו. למד לשונך

תשנז. למי לא

תשנח. למה אהי חפץ

תשנט. למה אהי מריב

תשס. למה תהי

תשסא. למלביש נעלו

תשסב. למעט כלכל

תשסג. למען מעשה

תשסד. למצליח יישר

תשסה. למתעשר והוא

תשסו. לנכרי לא

תשסז. לסובל כאב

תשסח. לעדה לא

תשסט. לעזר נבראו

תשע. לעתות האמת

תשעא. לפי נבון

תשעב. לפנים טוב

תשעג. לראש יהיה

תשעד. לרב מספר

תשעה. לשון אדם

תשעו. לשונך יעלך

תשעז. לשון רכה

תשעח. לשוק סוחרים

תשעט. לשנאה מלאכי

תשפ. מאהבי רש

תשפא. מאס בזמן

תשפב. מאס הונך

תשפג. מבקש שור

תשפד. מגורות יש

תשפה. מגיד אמת

תשפו. מגלה אמת

תשפז. מגלה מים

תשפח. מדבר לך

תשפט. מדינה בה

תשצ. מדמה בי

תשצא. מהלך בדרך

תשצב. מהלך בעצת

תשצג. מה לך ולגאות

תשצד. מהרה לעשות

תשצה. מה תחזה

תשצו. מורה אשר

תשצז. מחה חטאת

תשצח. מחונן אנוש

תשצט. מחלת לבבות

תת. מידעי בהחברו

תתא. מידעי חמסי

תתב. מיחש אשר

תתג. מי יאהב את

תתד. מי יאהב למלאת

תתה. מי יעזר

תתו. מי יערב

תתז. מי לא ישא

תתח. מישיר נלוז

תתט. מי רדפו

תתי. מי שח

תתיא. מלא חכמה

תתיב. מלביש בקר

תתיג. מלוכה בהחילתה

תתיד. מלוכת איש

תתטו. מלך אהבך

תתטז. מלך אשר חיה

תתיז. מלך אשר יישר

תתיח. מלך אשר יתן

תתיט. מלך אשר שרים

תתכ. מלך ואם

תתכא. מלכים יסלחו

תתכב. מלמד את

תתכג. ממשל לחנם

תתכד. מנוה שר

תתכה. מנוחתך בנוד

תתכו. מנוע רצונו

תתכז. מניעת שאלך

תתכח. מנע משלשה

תתכט. מנע רגלך

תתל. מסיתים יש

תתלא. מעין כילי

תתלב. מעט תתן

תתלג. מצדק ללא

תתלד. מצוא ישע

תתלה. מראש חקר

תתלו. מרדף שלומים

תתלז. מרומות שכנה

תתלח. מריבי איש

תתלט. מרך בלב

תתמ. מרעים ישכרו

תתמא. משול עול

תתמב. משול על

תתמג. משח ראש

תתמד. משכיל בחברת

תתמה. משכיל מעות

תתמו. משנאי המבקש

תתמז. משפט יסוד

תתמח. משרת משאלות

תתמט. מתי שוא

תתנ. מתן בלא

תתנא. נאם חכם

תתנב. נאם חכמות

תתנג. נבונינו הלא

תתנד. נבוס לבבך

תתנה. נגידים תארה

תתנו. נדיב יהי

תתנז. נדיבים יש

תתנח. נדיבים קבלו

תתנט. נדיב לב

תתס. נדמה אשר

תתסא. נהג חילך

תתסב. נהג עצמך

תתסג. נואם שקרים

תתסד. נוצר דעה

תתסה. נוקש פעמים

תתסו. נח ממהומה

תתסז. נטוש ענג

תתסח. ניב רך

תתסט. נכרי מקבל

תתע. נמבזה יחרש

תתעא. נסה במטעם

תתעב. נעימות אל

תתעג. נראה דברך

תתעד. נשא חטא

תתעה. נשה חטאת

תתעו. נשיא לבב

תתעז. נשים לעזר

תתעח. נתיב כל

תתעט. נתינת יד

תתפ. נתן-חטא

תתפא. סאה מאשר

תתפב. סבא את

תתפג. סבה למות

תתפד. סבוא מלכות

תתפה. סבול רע

תתפו. סביב חכם

תתפז. סבל בקיעי

תתפח. סגנים ישבו

תתפט. סדין חכמה

תתצ. סדין כלה

תתצא. סוד בא

תתצב. סוד לאלוה

תתצג. סוד שתכסה

תתצד. סוסך ואם

תתצה. סור מאבל

תתצו. סור מאשר

תתצז. סור ממצוה

תתצח. סור מעשות

תתצט. סור מקשה

תתק. סחר ידך

תתקא. סלח את

תתקב. סלח לבן

תתקג. סעד בנך

תתקד. סעו ממנוחות

תתקה. ספק בנסתרות

תתקו. ספר יהי

תתקז. עבד בבוז

תתקח. עבודתך לרעיך

תתקט. עגלה אשר

תתקי. עד יעבר

תתקיא. עון יחשב

תתקיב. עורה ואל

תתקיג. עזב נוכל

תתקיד. עזב שלש

תתקטו. עזב ביתך

תתקטז. עזר אחים

תתקיז. עזר רעך

תתקיח. עט אחז

תתקיט. עט אני

תתקכ. על הכסיל

תתקכא. עלה על

תתקכב. עלי מה

תתקכג. עמד בברית

תתקכד. עמידה תאריך

תתקכה. עמיתי ערום

תתקכו. עמיתי שאהבני

תתקכז. עמך אשר

תתקכח. עממים אל

תתקכט. ענה לזעם

תתקל. ענן הגשמים

תתקלא. ענו אשר

תתקלב. עניות לעשיה

תתקלג. עפרת נשים

תתקלד. עצה בלי

תתקלה. עצת משכיל

תתקלו. עריץ יכחש

תתקלז. עשה טובה בעת

תתקלח. עשה טובה כדי

תתקלט. עשה טובה כמו

תתקמ. עשה כשר

תתקמא. עשה… לאחיך

תתקמב. עשה לגביר

תתקמג. עשירות לב

תתקמד. עשירות על

תתקמה. עשירינו הטוב

תתקמו. עת לא

תתקמז. עת לכל

תתקמח. עת תאוה

תתקמט. עת תחזה

תתקנ. פאר בא

תתקנא. פי העשירות

תתקנב. פיך אשר

תתקנג. פלח בשר

תתקנד. פלט בכחך

תתקנה. פליאה בלב

תתקנו. פליאות דת

תתקנז. פני אדם

תתקנח. פני נדיב

תתקנט. פני נער

תתקס. פני הלך

תתקסא. פעלים נהוגים

תתקסב. פעלתך תמהר

תתקסג. פעמים ירחקו

תתקסד. פעמים יש

תתקסה. פצה לאשר

תתקסו. פצוע העני

תתקסז. פרוץ עת

תתקסח. פרי חכם

תתקסט. פרי סבלך

תתקע. פריצים יערימו

תתקעא. פתאים יחזיקו

תתקעב. פתח אשפה

תתקעג. פת קח

תתקעד. צאה למלאכתך

תתקעה. צא שכנה

תתקעו. צבא מרום

תתקעז. צבא על

תתקעח. צבור כחול

תתקעט. צבי נמלט

תתקפ. צדיק בלב

תתקפא. צדקה יש

תתקפב. צדקות נעור

תתקפג. צדק כמו

תתקפד. צדק רדוף

תתקפה. צהל בעזוזו

תתקפו. צהלה בלב

תתקפז. צהר להבים

תתקפח. צוחה אמונה

תתקפט. צוחה תאריך

תתקצ. צומד ישר

תתקצא. צחות…

תתקצב. צחק יש

תתקצג. צחק עת

תתקצד. ציד בחפש

תתקצה. צלה מה

תתקצו. צלח מדבר

תתקצז. צמא מים

תתקצח. צנח ורוך

תתקצט. צניעות תעשה

תתר. צעדות תעדה

תתרא. צעד על

תתרב. צעה בכח

תתרג. צעק ירבו

תתרד. צפה בעין

תתרה. צפה ליד

תתרו. צפון סוד

תתרז. צפן בפיהו

תתרח. צפן משנאי

תתרט. צרה מביאה

תתרי. צרור יכאיב

תתריא. קבל כלי

תתריב. קבע את

תתריג. קבץ עלי

תתריד. קהלה מבלי

תתרטו. קוה והוחל

תתרטז. קול רם

תתריז. קום ועשה

תתריח. קוץ בנדוד

תתריט. קוצה במצע

תתרכ. קח את אשר

תתרכא. קחה מן

תתרכב. קח מחברך

תתרכג. קטן בנחת

תתרכד. קמו ימי

תתרכה. קנה בשם

תתרכו. קנה חכמה

תתרכז. קנה חצר

תתרכח. קנה חיל

תתרכט. קנות הון

תתרל. קנה לך

תתרלא. קנין יאמץ

תתרלב. קנין לבן

תתרלג. קצין עם אשר

תתרלד. קצין עם יכבד

תתרלה. קצת בחיי

תתרלו. קרא באגרתו

תתרלז. קרא ספרי

תתרלח. קרא על

תתרלט. קרא צעיר

תתרמ. קרא שם

תתרמא. קרב אל

תתרמב. קרב דומה

תתרמג. קרב ישקט

תתרמד. קרוב אדם בעולמו

תתרמה. קרוב אדם קראו

תתרמו. קרובי לי

תתרמז. קרע חלון

תתרמח. קרע ליל

תתרמט. קשי נער

תתרנ. קשתות יש

תתרנא. ראה זקן

תתרנב. ראה כי

תתרנג. ראה לרב

תתרנד. ראה מה טוב

תתרנה. ראה מה נפלאו

תתרנו. ראה עצמך

תתרנז. ראה תמיד

תתרנח. ראיה לשאל

תתרנט. ראשים כמותך

תתרס. רב לך

תתרסא. רב עם

תתרסב. רגלך בני

תתרסג. רדוף על

תתרסד. ראה דבר

תתרסה. רוחש לבב

תתרסו. רום ואל

תתרסז. רוץ אל

תתרסח. רוצה בתם

תתרסט. רוצה להנצל

תתרע. רחץ אישונך

תתרעא. רחקי איש

תתרעב. רחק מאחי

תתרעג. רחק מאיש

תתרעד. רחק מעצת

תתרעה. רחק מריב

תתרעו. ריבות נטוש

תתרעז. רכב כפיר

תתרעח. רכב עיפה

תתרעט. רכוש אדם

תתרפ. רכוש יוקיר

תתרפא. רכוש יקר

תתרפב. רכוש צר

תתרפג. רמיתך בראשיתך

תתרפד. רעב כמעט

תתרפה. רעים קראוך

תתרפו. רעת אחי

תתרפז. רפואה אין

תתרפח. רפאני צרי

תתרפט. רצה אשר

תתרצ. רצונך לעשות

תתרצא. רצון צורך

תתרצב. רץ סוס

תתרצג. שאלה מנדיב

תתרצד. שאלוך להעביטם

תתרצה. שאל חכם

תתרצו. שאל כמעט

תתרצז. שאל מאיש

תתרצח. שאל רבים

תתרצט. שאלתני היתן

תתש. שאר אכל

תתשא. שבה עד

תתשב. שבור את

תתשג. שבע וכפן

תתשד. שדה אדם

תתשה. שוקים יש

תתשו. שור ביריעה

תתשז. שח הון

תתשח. שח כל

תתשט. שחק המעט

תתשי. שח רש

תתשיא. שחתי נער

תתשיב. שחת עמקה

תתשיג. שטה מאיש

תתשיד. שטה מבית

תתשטו. שיחך שמר

תתשטז. שיח לשון

תתשיז. שים לבך

תתשיח. שכב ועור

תתשיט. שכח טובה

תתשכ. שכיבה תערב

תתשכא. שכל אשר

תתשכב. שכלך בעת

תתשכג. שכן אשר

תתשכד. שכן בטח

תתשכה. שלח ידך

תתשכו. שליט אשר

תתשכז. שלשה אין

תתשכח. שלשה ייגעו

תתשכט. שלשה יעשמו

תתשל. שלש הם

תתשלא. שמח במעט

תתשלב. שמח כי

תתשלג. שמר אהבת

תתשלד. שמרה ברית

תתשלה. שמר הלך

תתשלו. שמר לולי

תתשלז. שמר פיך

תתשלח. שמר פתחי

תתשלט. שנא חלק

תתשמ. שנא כסיל

תתשמא. שני אחים

תתשמב. שני בנים

תתשמג. שנים אשר

תתשמד. שנים הם

תתשמה. שנים יכשרו

תתשמו. שנים יסמכו

תתשמז. שנים כל

תתשמח. שנים נחשבו

תתשמט. שנים נפלאו

תתשנ. שני עורים

תתשנא. שני רעים

תתשנב. שפלות תעלה

תתשנג. שפל רוח

תתשנד. שקוד לשמור

תתשנה. שתה יין

תתשנו. שתיקה ראש

תתשנז. תבונת איש

תתשנח. תבונה תהי

תתשנט. תבונה תשוה

תתשס. תבונתך תיפה

תתשסא. תבנית זמנך

תתשסב. תהי ידך

תתשסג. תהי משיג

תתשסד. תהי עינך

תתשסה. תהי עצה

תתשסו. תהי צרת

תתשסז. תזמור ותותיר

תתשסח. תחלת זנות

תתשסט. תחלת ילוד

תתשע. תכה נפשך

תתשעא. תכלים נערים

תתשעב. תלך במדבר

תתשעג. תלמד לזרים

תתשעד. תמוך מה

תתשעה. תמצא משוש

תתשעו. תנה כבוד

תתשעז. תנה לבך אל

תתשעח. תנה לבך לתורתי

תתשעט. תן לענייך

תתשפ. תן מאשר יש לך ולא

תתשפא. תן מאשר יש לך במשפט

תתשפב. תקבץ לך

תתשפג. תקוב ותאר

תתשפד. תרב גדלת

תתשפה. תרע ותוחיל

תתשפו. תשוה ברעך

תתשפז. תשועה בקרב

תתשפח. תת את

היה חושב

בן קהלת

(לפי סדר א"ב)

א. אבוי לך

ב. אבי מדע

ג. אבכה לחפצי

ד. אדם ילוד אשה

ה. אהה רבו

ו. אוהבי חיים, עיין אוהבי ימים

ז. אוהבי ימים

ח. אוהבך מעציבך

ט. אוי לך התריב

י. אומר אליכם

יא. אחזה משטיני

יב. אחי בינה

יג. אחי התתמה

יד. אחי קבורה יעשו

טו. איך תהי

טז. איך תערוץ

יז. אין אח לנוטר

יח. אין בין מנוחם

יט. אין בעולם

כ. אין טוב אם

כא. אין טוב לבד

כב. אישים בהבלם

כג. אישים בעולם

כד. אלו אנוש

כה. אלי אני ירא

כו. אלי בית

כז. אלי מתי

כח. אל תאמן אשה

כט. אל תעמד

ל. אם איש

לא. אם בלבך

לב. אם האריך

לג. אם יחפוץ

לד. אם ימותי

לה. אם יעלה

לו. אם יצר

לז. אם לבך

לח. אמר אדוני האמת

לט. אמרה שמח

מ. אמרר על

מא. אם תאבל

מב. אם תאהב את

מג. אם תאהב בין

מד. אם תאהב נפשך

מה. אמת כי

מו. אמת נעלה

מז. אם תעמול

מח. אם תפגשך

מט. אנוש יוזם

נ. אנוש ירוץ

נא. אנוש תר

נב. אני אראה

נג. אני רואה

נד. אצפה אלי שחק

נה. אצפה ימי

נו. אראה לך

נז. ארץ לאדם

נח. אשר הולכים

נט. אשר טבע

ס. אשר ידאג

סא. אשר יצר

סב. אשר יש לו

סג. אשר ישמן

סד. אשר שבת

סה. אשר תאחוז

סו. את האלהים ירא

סז. אתם בבית

סח. באין יומך

סט. באתי בים

ע. בגד ומרד

עא. בהביטך בעיני

עב. בהעלותי עלי

עג. בהרזות בשר

עד. בזה זמן

עה. בחי עולם

עו. בחר בוכים

עז. בטבת לחרישה

עח. ביד אל אתה

עט. ביד אל כל

פ. ביד אל נהרס

פא. ביום אחד

פב. ביום ארשע

פג. ביחל לבן איש

פד. בינך ובין אדם

פה. בכה זקנה

פו. בך נפש

פז. בלחם ושמלה

פח. בעברך על

פט. בעלונו אדונים

צ. בעת תזכור

צא. בעת תחזה

צב. בצור תמצא

צג. בקשור זמן

צד. בריא אשר

צה. בשנאתך לעולמך

צו. בשנה או שנתים

צז. גבורה לאלהים

צח. גבינה קפאה

צט. גורה חמשה

ק. גור מחמת

קא. גומר בראש

קב. געה מיומך

קג. גער את

קד. גריעות יש

קה. דאגה תערוכנה

קו. דבר אל

קז. דבר אשר צווה

קח. דבריך אשר

קט. דבר נודע

קי. דבר עולם

קיא. דגנך בא

קיב. דואג ממה

קיג. דעה כי אין

קיד. דעה כי בדברך

קטו. דעה כי בוערים

קטז. דעה כי הזמן

קיז. דע כי ימותיך

קיח. דע כי לך

קיט. דרך זמן

קכ. הבול והכחש

קכא. הבזקונים לך

קכב. הבזקונים תהי

קכג. הבט אלי

קכד. הבט בעת

קכה. הבט שנים

קכו. הביט במראה

קכז. הבל אדם

קכח. הבסתר תענה

קכט. הזמן יעריב

קל. הידע איש

קלא. היה תמים

קלב. היו אנשים

קלג. היוליך איש

קלד. היום בשבתי

קלה. היום ילך

קלו. היש פתי

קלז. הכי אתה

קלח. הלא אחרית

קלט. הלא אירא

קמ. הלא תביט

קמא. הלינותי גדוד

קמב. הלשכון עד

קמג. הם אהבוני

קמד. הן אגלה

קמה. הנה בפח

קמו. הנה זדוני

קמז. הנה כבר

קמח. הן כל

קמט. הנמצא ברעי

קנ. הנה קברי

קנא. הנה תאוה

קנב. הרע אשר

קנג. התבטח על

קנד. התדאג ואשר

קנה. התהיה בך

קנו. התיגע ותחשוב

קנז. התשוב עשות

קנח. התשמח לבבי

קנט. התתעצב בהרחק

קס. ואומר אחזה

קסא. ואומר לי בשמעו

קסב. ואומר לי עלי

קסג. ואלה אשר זוכות

קסד. ואלה אשר זוכים

קסה. ואמרתי לשח

קסו. ולשואל היש

קסז. ולשח רש אני

קסח. ושואל על

קסט. זבדך אל

קע. זה בית

קעא. זכר ימי

קעב. זכרתם את

קעג. זמן אדם

קעד. זמן אם

קעה. זמן דבר

קעו. זמן טוב

קעז. זמן יחליף

קעח. זמנך לך

קעט. זמן סורר

קפ. זמן עות

קפא. זמן רע זמננו

קפב. זמן תמה

קפג. זנות שוחה

קפד. זקונים מחלה

קפה. זקן יברך

קפו. חדל מאיש אשר היום

קפז. חדל מאיש אשר רוח

קפח. חדל מחטא

קפט. חולה אני

קצ. חיה אלף

קצא. חלפו שערות

קצב. חלק ימותיך

קצג. חפש ואם

קצד. חרב למות

קצה. טהר לבב

קצו. טהר מפעל

קצז. טובה לאיש

קצח. טלא פאת

קצט. טמא לבב

ר. טמא מפעל

רא. טרפך הזמן

רב. יבטח כסיל

רג. יגונך יחליא

רד. ידבר לך

רה. ידידי הכמוני

רו. ידידי נכספה

רז. ידידי קדשו

רח. יהיו שעריך

רט. יהי נמצא

רי. יום מבלי

ריא. יחשק בעשק

ריב. יכון לך

ריג. ילוד אשה

ריד. ימי עני

רטו. ינסה אל

רטז. יפו נכסים

ריז. יקוד אש

ריח. ירא האל

ריט. ירוצון מלאי

רכ. יש יום

רכא. יש שנים

רכב. ישר לב

רכג. כבד אלהים

רכד. כבד אמרה

רכה. כבר בא

רכו. כבר היה

רכז. כבר היטיב

רכח. כזאת יעשה

רכט. כי תשכבי

רל. ככוכב אשר

רלא. כל ימי

רלב. כמאה אם

רלג. כמה אשר

רלד. כמו גאה

רלה. לאיד המת

רלו. לא יחזה

רלז. לא יש

רלח. לא כל

רלט. לאל על

רמ. לאמיץ נאוה

רמא. לבבי ערירי

רמב. לו תהי

רמג. לו תעלי

רמד. לין בקברך

רמה. לכל אזרח

רמו. לכל איש

רמז. לכל דבר

רמח. לכל חי

רמט. לכל יורד

רנ. לכל יצוק

רנא. לכל נברא

רנב. לכל רעים

רנג. למה ימי

רנד. למה שחורים

רנה. למה תבקש

רנו. למה תהי

רנז. לפנים והיום

רנח. לשוני את

רנט. מבקש דת

רס. מה אדבר

רסא. מה טוב

רסב. מה יעשה

רסג. מה לי

רסד. מה לך אל

רסה. מה לך ממבוא

רסו. מות יבואך

רסז. מחר ימהר

רסח. מטיט אתה

רסט. מיוּדעי סבבתנו

רע. מלא חכמה

רעא. מנהג זמן

רעב. מעט המה

רעג. מעט ישב

רעד. מעט תשעה

רעה. מעשים שנים

רעו. מקום קבר

רעז. מרוצת איש

רעח. מרי על

רעט. מתי שכל

רפ. נאם מאמץ

רפא. נאם מצפה

רפב. נבון לב

רפג. נדבר לאנשים

רפד. נדמה זמננו

רפה. נזכור שאון

רפו. נטה אל מה

רפז. נכונה יש

רפח. נסת ממות

רפט. נעורים העמיסו

רצ. נעורים מביאים

רצא. נפשי לצורך

רצב. נפש יקרה

רצג. נתלה בשר

רצד. סבול מהזמן

רצה. סכוכים הם

רצו. סלח לי

רצז. סעד את לבך

רצח. סעו ממשכנות

רצט. סרוחים על

ש. עבדתך במלוה

שא. עבוד עולם

שב. עברה מדבש

שג. עברתי על אלה

שד. עמדתי על הר

שה. עברתי על מבנה

שו. עברתי על שׂב

שז. עברתי על שוק

שח. עדה נפשך

שט. עוד אעזוב

שי. עיני עלי

שיא. עלו תראו

שיב. עלי מה זה תאחר

שיג. עלי מה זה תהי

שיד. עלי מה תהי

שטו. על מה ולמה

שטז. על מה זמן

שיז. עמד אֵלי

שיח. עשה ועשה

שיט. עשה חיל

שכ. עשה לאל

שכא. עשה מה תעשה

שכב. עשיר התדע

שכג. פגע שרף

שכד. פיך יחו

שכה. פנה אל

שכו. פנו אמרו

שכז. פעולת חום

שכח. פעולת טוב

שכט. פקח עין

של. פתח שתי

שלא. צאה וראה

שלב. צאו וראו

שלג. צא שאל

שלד. צבי נמלט

שלה. צעד או שב

שלו. צפוֹר או נח

שלז. צרופה היא

שלח. צרור דבר

שלט. קומה כלולה

שמ. קל במחיר

שמא. קנו לב

שמב. קרא על

שמג. קרה לחכם רע

שמד. קרובי כל

שמה. ראה אנוש

שמו. ראה מרמת

שמז. ראיתי את שמש

שמח. ראיתי הר

שמט. רודה בפרך

שנ. רוחי אשר

שנא. רועי מרבעי

שנב. רכושך לך

שנג. רעי התזכה

שנד. רעי התישן

שנה. רעים אשר

שנו. רצון באים

שנז. רצוני לוּ

שנח. רץ לעזוב

שנט. רץ לעשיר

שס. רשע באחריתו

שסא. שאל אחרית

שסב. שאל מתים

שסג. שוכן בית

שסד. שחורי שערי

שסה. שׂח לי

שסו. שׂחתי לשׂח

שסז. שית לבך

שסח. שכינת איש

שסט. שלו הלנת

שע. שלח אדון

שעא. שלח לחמך

שעב. שמור הון

שעג. שמחה כל

שעד. שמחו בני אדם

שעה. שמע ועמוד

שעו. שמעו עצת

שעז. שמענה העצמות

שעח. שמעתי קול מפל

שעט. שמעתי קול סופת

שפ. שמעתי קול שטף

שפא. שמעתי רעם

שפב. שני רעים

שפג. שעה מצר

שפד. שקדך לקנות

שפה. שרש לכל

שפו. שתים הם

שפז. תביט באישון

שפח. תגדל את

שפט. תגדל בעבור

שצ. תגמול ברע

שצא. תדאג בלדתך

שצב. תדבר יכפר

שצג. תדבר כי

שצד. תדמה כי

שצה. תדע בני

שצו. תהי כל עצתך

שצז. תהלה יש

שצח. תחוס בעודך

שצט. תיטב הנחה

ת. תכיר ותבין

תא. תלונתי עלי

תב. תנה לבך

תג. תשחק בי

תד. תשמח למען

תה. תשמח להפשיטך

תו. תתי אני לבני חק עולם

תז. תתי אני לבני חק צדק

תח. תתי בסוף

תט. תתי דבר

תי. תתמה לאיש

בן תהילים

שירי מלחמה

א. יום צר

ב. אלוה עז

ג. ראה היום

ד. הלי תעש

ה. כבר אבד

ו. לך עשר

ז. שעה מני

ח. כתיבתך מהדרת

ט. לבבי בקרבי

י. יהוסף כל

יא. שלח יונה

יב. כמה אביר

יג. אהלל אשר

יד. יגוני לב

טו. גל מעלי

טז. טובות לאל

יז. בטרם נסיעה

יח. שמואל קדמה

יט. התדע מעבר

כ. כמו זאת

כא. יְהוֹסֵף קַח

כב. זְכֹר לִבִּי

כג. כְּבוֹדִי מִדְּאָגָה

כד. מְתֵי שֵׂכֶל

כה. בְּלִבִּי חֹם

כו. חיים בלא (“זמרה”)

כז. אלהים האריך (“תודה”)

כח. בספרי תחזה

כט. בן הנשיאים

ל. מה לך

לא. האעצר נחלי

לב. לבן משה

לג. אשלח בכנפי

לד. לעתותי אלהים

לה. אמת נעלה

לו. הנמצא ברעי

לז. אשכים ולבי

לח. תנומה בעין

לט. נגלית ישרה

מ. אם תבך

מא. זמן לאנשים

שִׁירֵי יְדִידוּת וּתְהִלָּה

מב. אבא חסן אל אבא חסן

מג. הנה יחידתי אל בן שמואל

מד. שירה בפי אל גאלב

מה. עליכם בני אל דוד

מו. דבריך כמו אל חושיאל

מז. הימים יחרידו אל יהודה

מח. הכל היום אל יהושע ויחיי

מט. יריבוני אשר אל יוסף

נ. הנרפא הזמן אל יוסף

נא. הלצבי חן מן יוסף בן חסדאי

נב. התזכיר אל אל יוסף בן חסדאי

נג. אהוב נפשי חמדו אל יוסף בן שמואל

נד. לכל זמן אל יצחק

נה. הראית ארי מן יצחק אבן כלפון

נו. כי אין מן יצחק אבן כלפון

נז. רעי התתאונן אל יצחק אבן כלפון

נח. היש עשוק אל יצחק אבן כלפון

נט. חטאתי כמו מן יצחק אבן כלפון

ס. הנחתי כעב מן יצחק אבן כלפון

סא. אחי מוסר אל יצחק אבן כלפון

סב. נמוגותי בדרכי מן יצחק אבן כלפון

סג. דבריך בתוך אל יצחק אבן כלפון

סד. נדיבותך רחבה מן יצחק אבן כלפון

סה. פני תבל מן יצחק אבן כלפון

סו. ידידותך בתוך אל יצחק אבן כלפון

סז. עלה אלי אל נחום

סח. לשר רבי אל נסים

סט. ידידיך בך אל נסים

ע. היום מחר אל סהלאן

עא. באשמורת ערב אל שמואל אלבגדדי

עב. עלי כל

עג. בפיהו מר

עד. יחידתי לבבך

עה. נשמה מאשר

עו. לבבי תוך

עז. עשה אחי

עח. אמת לאל

עט. לך שיחים

פ. היש גשם

פא. שמע רופא

פב. היום ילך

פג. צבי נעים

פד. שמע השר

פה. באל אחד

פו. לך אבות

פז. תוך לבבי

שירי שנינה

פח. מצולה את

פט. קראתו רב

צ. תהלתך לבת

צא. הירהב הזמן

קינות ותנחומים

צב. הכימים בחרתם

צג. הבמות פליליה

צד. עצמי מלאו

צה. בלכתי לחזות

צו. לבבי יאשה

צז. עלי מה

צח. ימהר יום

צט. בכור אמי

ק. לשוני אשאלה

קא. התנחומים תדבר

קב. אהה שבתי

קג. אמר נא

קד. אהוב נפשי ומאויי

קה. כבר שלמו ימי

קו. האחרי חדש

קז. הים ביני

קח. זמן בוגד

קט. בנפשי אח

קי. וניני אם

קיא. כבר שלמו שנים

קיב. תהלה יש

קיג. הייטב לנדיבים

קיד. חדשים משני

קטו. מאם בפלכיא (ארמית)

שירי טבע

קטז. הלכושל ולנופל

קיז. רעי התישן (=בן קהלת שנד)

קיח. רועי מרבעי (=בן קהלת שנא)

שירי שעשועים

קיט. אמור לי

קכ. חבצלת בארץ

קכא. אמור מה ציפורים

קכב. למכאפתי מן (מערבית)

קכג. ומגורי נשיכת

קכד. אני כאשר

קכה. מפז עשיתי

קכו. ותפוח מלא

קכז. ראה אחי

קכח. הנשך זה

קכט. אשר יצעד

קל. לשמחה נבראה

קלא. ותפוחים בתוך

קלב. חסר לבב

קלג. היש תמה

קלד. שתים הם

קלה. ותפוח יפה

קלו. לרעים אין

קלז. גרש מגלה

קלח. בחר לך

קלט. ראה יסמין

שירי יין

קמ. ידידי כל

קמא. התדע את

קמב. יהוסף יט

קמג. קח מצבי

קמד. מת אב (ומת אלול)

קמה. הנה ימי

קמו. עליכם לפועלכם

קמז. מידעי הבינני

קמח. לקחו במי

קמט. לך ידידי

קנ. לבבוני עיני

קנא. אהלי בת

קנב. חבלו בני

קנג. הידידים ישתיון

קנד. ידידך לבך

קנה. קח מצביה

קנו. מאדם במראהו

קנז. אראה לך (=בן קהלת נו)

קנח. אם תאוה

קנט. אמרו לרעי

קס. בהקיצך תהי

קסא. בן מתי

קסב. דודי באיר

קסג. הבשחק בכי

קסד. התקבצו כי

קסה. ידידי קום

קסו. קומה בשחר

קסז. רעה יגונים

קסח. שוע ורע

שירי אהבה

קסט. הלא תענני

קע. איה צבי

קעא. רעיה צבי

קעב. אמת כי

קעג. סב דמה

קעד. תטה כמו

קעה. שח בעבור

קעו. לאט כי

קעז. אשוט כהלך

קעח. נסעו ונסעה

קעט. מי לא

קפ. התכין לך

קפא. אני אראך

קפב. אלי הפך

קפג. ריב אני

קפד. דברו נא

קפה. תרופה בפניה

קפו. לבנה אשר

קפז. איה עפרים

קפח. גזלו שנתי

קפט. לא כמשפטי

קצ. אהה שומרים

קצא. מאמרי בחזותי

קצב. לי הזמן

קצג. אהי כפר לעפר

קצד. אש נדודים

קצה. ראשי מקור

קצו. היא שלחה

קצז. היה בך

קצח. לנודך בקרבי

קצט. מי שם

ר. הלעד אני

רא. למי חדדו

רב. מה זה

רג. אהי כפר צבי

רד. שימה ימינך

רה. ווים שחרים

רו. ויונה בעדי

רז. ידידי בפרודם

רח. יונה עלי

רט. ישק עלי

רי. למי מאנשים

ריא. שור כי

ריב. אדם הלחי

ריג. אש אהבים

ריד. עיני בת

תפלות

רטו. אלהי חשף

רטז. אלי ביום

ריז. התנערי התנערי

ריח. מלכה רשעה

ריט. על מרום

רכ. עמי חבי

רכא. אשר לו

רכב. אשר נטה

רכג. הודו בחטא

רכד. כוס ישועות

רכה. מי תחלה

רכו. שמחה בואי

שונות

הקדמת יהוסף

רכז. לְבָבִי קָץ

רכח. מְיֻדָּעַי סְבָבַתְנוּ

רכט. מְזִמּוֹתַי תְּקַלַּעְנָה

רל. זְמַן רַע

רלא. תֵּדַע בְּנִי

רלב. בְּזֵה זְמַן

רלג. אֶדְרֹש יְדִידִים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל הנגיד

הקלידו

 • אסף נחשון
 • שנהב ברטוב
 • שגיא מזעקי
 • נורית שושני
 • לירון מילשטיין
 • מיכל לוי
 • ישראל שר-שלום אברהמי
 • ערן גרף
 • נורית צין
 • אורלי בטלהיים
 • אורית סוקר
 • טובה וייסברג
 • נירה נחליאל
 • עוזיאל סולקיס
 • ג"ס
 • גיל בן משה
 • רחל חיון

הגיהו

 • עמינדב ברזילי

 • עמי זהבי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל הנגיד

הקלידו

 • אסף נחשון
 • שנהב ברטוב
 • שגיא מזעקי
 • נורית שושני
 • לירון מילשטיין
 • מיכל לוי
 • ישראל שר-שלום אברהמי
 • ערן גרף
 • נורית צין
 • אורלי בטלהיים
 • אורית סוקר
 • טובה וייסברג
 • נירה נחליאל
 • עוזיאל סולקיס
 • ג"ס
 • גיל בן משה
 • רחל חיון

הגיהו

 • עמינדב ברזילי

 • עמי זהבי